Officieel privacybeleid Sportspecifiq Studio

1. Inleiding

Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Sportspecifiq Studio. Waar in deze privacyverklaring de naam Sportspecifiq Studio (of “wij” of “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar Sportspecifiq Studio.

In dit privacybeleid beschrijven wij:

 • Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);
 • Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;
 • Hoe deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;
 • Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Sportspecifiq Studio is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Dit beleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Sportspecifiq Studio.

2. Sportspecifiq Studio

Sportspecifiq Studio is gevestigd te Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen, en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens die plaats vinden op deze website.

3. Technische informatie

De website van Sportspecifiq Studio kan bezocht worden zonder dat we enige vorm van persoonsgegevens van u vastleggen. Zoals veel andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies.

Evenals veel andere websites verzamelt deze website via deze cookies bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Omdat het hier niet tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens betreft mogen deze technische gegevens aan derden worden doorgegeven en kunnen deze gegevens permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

4. Cookies

Sportspecifiq Studio maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Sportspecifiq Studio zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op.
U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

5.1 Kandidaten

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u door onze consultant bent benaderd en u laat inschrijven, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacybeleid. De opslagtermijn van deze gegevens is vastgesteld op 2 jaar.

5.2 Contactpersonen zakelijke relaties

De contactgegevens van contactpersonen van prospects, klanten, relaties en leveranciers leggen wij vast in ons CRM-systeem om de contactgegevens te borgen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

6.1 Kandidaat

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens via de website of via eigen toevoeging met voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening hebben wij specifiek informatie nodig om:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven) en eventueel andere bronnen.
 • Een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving als we een bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan;

6.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Sportspecifiq Studio verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

7.1 Kandidaten

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Sportspecifiq Studio legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

7.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Wij verwerken van contactpersonen van zakelijke relaties de namen, contactgegevens (mail en telefoonnummer) en functies van contactpersonen.

8. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?

8.1 Kandidaten

Sportspecifiq Studio kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Sportspecifiq Studio entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Sportspecifiq Studio draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en rganisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

8.2 Contactpersonen zakelijke relaties

Sportspecifiq Studio kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Sportspecifiq Studio entiteiten en zakenpartners die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Sportspecifiq Studio hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Sportspecifiq Studio zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

9. Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.

10. Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

Als u inzage wilt en/of wijzigingen aanbrengen aan uw gegevens dan dient u contact op te nemen met uw contactpersoon bij Sportspecifiq Studio of via het algemeen telefoonnummer.

11. Recht op verwijderen van uw gegevens

Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien zij willen dat gegevens definitief verwijderd worden binnen Sportspecifiq Studio dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer.

12. Recht op dataportabiliteit van uw gegevens

Wilt u uw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Sportspecifiq Studio zal dan uw gegevens verzamelen en deze middels een beveiligde e-mail aan u overdragen.

13. Beveiliging

Sportspecifiq Studio doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. Sportspecifiq Studio draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Indien Sportspecifiq Studio als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal Sportspecifiq Studio vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen Sportspecifiq Studio verwerkt zouden worden.

14. Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportspecifiq Studio, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens

15. Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens

16. Wijzigingen

Sportspecifiq Studio kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Sportspecifiq Studio.

Deze versie is opgesteld in oktober 2018.

Onze contactgegevens

Kuilenstraat 60
6231 AW Meerssen

Contactgegevens Stephan
+31 6 20078733
stephan@sportspecifiqstudio.nl

Contactgegevens Jos
+31 6 46262247
jos@sportspecifiqstudio.nl